Resting Places

Author: Scott Wilson
Publisher: McFarland
ISBN: 0786479922
Format: PDF, ePub, Docs
Download Now
In its third edition, this massive reference work lists the final resting places of more than 14,000 people from a wide range of fields, including politics, the military, the arts, crime, sports and popular culture. Many entries are new to this edition. Each listing provides birth and death dates, a brief summary of the subject's claim to fame and their burial site location or as much as is known. Grave location within a cemetery is provided in many cases, as well as places of cremation and sites where ashes were scattered. Source information is provided.

Resting Places

Author: Scott Wilson
Publisher: McFarland
ISBN: 9780786428960
Format: PDF, Kindle
Download Now
"This massive reference work alphabetically lists more than 10,000 well-known people from film, theater, radio and television as well as all varieties of music, sports, history, government, crime and popular culture. Each entry provides birth and death dates, a summary of the subject's life and claim to fame, and the location of the person's final resting place"--Provided by publisher.

Platon Apologia

Author: Plato
Publisher:
ISBN: 9781540747846
Format: PDF
Download Now
I Apoloy�a Sokr�tous �nai s�ngramma tou Pl�tona, to op�o pithan�tata gr�phtike to 397 p. Kh. � 396 p. Kh. �nai monadik� mi dialoyik� �rgo tou Pl�tona, all� kai o m�nos platonik�s di�logos ston op�o o Pl�tonas anaph�ri �ti �tan par�n sto yegon�s. Aft� oposd�pote eniskh�i ti theor�a tou istoriko� kharakt�ra tis Apoloy�as. �pita ap� tin katigor�a ton �nitou, M�lita kai L�konos enant�on tou Sokr�ti, o phil�sophos ekph�nise ousiastik� tris l�gous, prospath�ntas t�so na apoloyith� �so kai na anair�si tis katigor�es� to tr�to m�ros tou l�gou tou �khi �mesi skh�si me ti psiphophor�a tou dikastir�ou kai tin ap�phas� tou. To platonik� aft� �rgo apotel� m�a el�ftheri ap�dosi tou dikaniko� l�gou pou ekph�nise o Sokr�tis to 399 p. Kh. sto dikast�rio tis Ilia�as, antimetop�zontas tin katigor�a �ti den p�steve stous theo�s tis p�lis, all� is�gaye kain� daim�nia kai di�phthire me tis didaskal�es tou tous n�ous.